CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Sơ mi rơ moóc xương cổ cò
3 trục 45', 6 khóa

Sơ mi rơ moóc xương cổ cò<br> 3 trục 45', 6 khóa

Sơ mi rơ moóc xương sàn thấp
48' 3 trục, 6 khóa

Sơ mi rơ moóc xương sàn thấp <br> 48' 3 trục, 6 khóa

Sơ mi rơ moóc xương
40' 2 trục, 8 khóa, 28.5 tấn

Sơ mi rơ moóc xương <br> 40' 2 trục, 8 khóa, 28.5 tấn

Sơ mi rơ moóc xương
40' 3 trục, 12 khóa

Sơ mi rơ moóc xương <br> 40' 3 trục, 12 khóa

Sơ mi rơ moóc xương
45' 3 trục, 12 khóa

Sơ mi rơ moóc xương<br> 45' 3 trục, 12 khóa

Sơ mi rơ moóc cổ ngỗng 40' 2 trục

Sơ mi rơ moóc cổ ngỗng 40' 2 trục

Sơ mi rơ moóc kết hợp 20'/40' 2 trục (City Combo)

Sơ mi rơ moóc kết hợp 20'/40' 2 trục (City Combo)

Sơ mi rơ moóc xương dầm 20' 2 trục có mâm kéo phía sau

Sơ mi rơ moóc xương dầm 20' 2 trục có mâm kéo phía sau

Sơ mi rơ moóc xương dầm mở rộng 40'/45' 2 trục

Sơ mi rơ moóc xương dầm mở rộng 40'/45' 2 trục

Sơ mi rơ moóc xương kết hợp 20'/40' 2 trục

Sơ mi rơ moóc xương kết hợp 20'/40' 2 trục

Sơ mi rơ moóc xương dầm trượt 20' 2 trục

Sơ mi rơ moóc xương dầm trượt 20' 2 trục

Sơ mi rơ moóc cổ ngỗng dầm trượt 53' 2 trục

Sơ mi rơ moóc cổ ngỗng dầm trượt 53' 2 trục