CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Sơ mi rơ moóc sàn 48' 3 trục, 12 khóa

Sơ mi rơ moóc sàn 48' 3 trục, 12 khóa

Sơ mi rơ moóc sàn 40' 3 trục, 8 khóa, 33,1 tấn

Sơ mi rơ moóc sàn 40' 3 trục, 8 khóa, 33,1 tấn

Sơ mi rơ moóc sàn
40' 3 trục, 8 khóa (Thép AG700)

Sơ mi rơ moóc sàn<br> 40' 3 trục, 8 khóa (Thép AG700)

Sơ mi rơ moóc sàn
3 trục 45′ 10 khóa

Sơ mi rơ moóc sàn<br> 3 trục 45′ 10 khóa

Sơ mi rơ moóc sàn
3 trục 40′ 12 khóa

Sơ mi rơ moóc sàn<br> 3 trục 40′ 12 khóa