CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Sơ mi rơ moóc sàn 48' 3 trục, 12 khóa

Sơ mi rơ moóc sàn 48' 3 trục, 12 khóa

Sơ mi rơ moóc sàn 40' 3 trục, 8 khóa, 33,1 tấn

Sơ mi rơ moóc sàn 40' 3 trục, 8 khóa, 33,1 tấn

Sơ mi rơ moóc sàn 40' 3 trục, 8 khóa, 32,38 tấn

Sơ mi rơ moóc sàn 40' 3 trục, 8 khóa, 32,38 tấn